Apartamento "Red on black"

Estilo interior:Moderno.
Designer:Lyudmila Khudyakova.