Love Story: Quarto em roxo e branco

Mobiliário:Terra dos Sonhos.
Designer:Yevgeniya Yablotskaya.